ساختمان وزارت ورزش و جوانان ضدعفونی شد

ساختمان مرکزی وزارت ورزش و جوانان طبق برنامه از پیش تعیین شده به دلیل شیوع