تعریف 1RM و ارتباط آن با دستگاه پوش

منظور از  1RM  (One-repetition maximum) در واقع سنگین ترین وزنی که یک ورزشکار برای یک